Unedau bwyd a diod newydd yn barod ar gyfer safle yng nghanol y ddinas

7fed Mehefin 2021

Gallai pedair uned bwyd a diod dros dro ar gyfer busnesau newydd lleol gael eu cyflwyno cyn bo hir yn hen safle Canolfan Siopa Dewi Sant yn Abertawe.

Mae cais cynllunio wedi’i gyflwyno bellach ar gyfer yr unedau a fydd yn rhan o gynnig dros dro ar gyfer y safle.

Yn amodol ar roi caniatâd cynllunio, caiff cynhwysydd cymunedol ei gyflwyno hefyd at ddefnydd ysgolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau’r trydydd sector a Chyngor Abertawe.

Bydd parc dros dro hefyd yn rhan o’r cynllun dwy flynedd dros dro ar gyfer y safle, gan ddod â rhagor o wyrddni i ganol y ddinas.

Bydd y parc dros dro bioamrywiol, sydd wedi’i ddatblygu gan Gyngor Abertawe mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru ac Urban Foundry, yn cynnwys gardd law a chymysgedd o blanhigion, toeon byw, seddi a chysgodfeydd beiciau.

Meddai’r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Arloesedd, Adfywio a Thwristiaeth, “Mae’r cynwysyddion bwyd a diod dros dro yn rhan o gynllun dwy flynedd dros dro ar gyfer hen safle Canolfan Siopa Dewi Sant, wrth aros am adfywiad cyffrous tymor hir fel rhan o’n menter Adfywio Abertawe.

“Bydd y cynllun dros dro hwn, ar y cyd â’r parc dros dro, yn dod â mwy o fywiogrwydd, gwyrddni, gweithgarwch a bioamrywiaeth i safle sy’n gyswllt uniongyrchol rhwng canol y ddinas a’n hardal cam un Bae Copr newydd.

“Yn amodol ar roi caniatâd cynllunio, bydd marchnata ar gyfer yr unedau bwyd a diod yn dechrau cyn bo hir, gyda ffocws ar fusnesau newydd er mwyn cefnogi’n heconomi leol ymhellach.”

Mae holl nodweddion y parc dros dro a’r cynwysyddion yn cael eu dylunio’n hyblyg, fel y gellir eu defnyddio mewn mannau eraill yng nghanol y ddinas mewn blynyddoedd i ddod.

Mae dymchwel adeilad Llys Dewi Sant a maes parcio aml-lawr Dewi Sant hefyd yn rhan o’r cynllun dwy flynedd dros dro hwn ar gyfer y safle. Caiff deunyddiau’r adeiladau a ddymchwelir eu hailddefnyddio fel rhan o arwyneb dros dro ar y safle erbyn diwedd 2021.

Cyflwynir goleuadau newydd hefyd ar y safle, a bydd lle parcio newydd yn cael ei osod gerllaw fel rhan o ddatblygiad Bae Copr.

Buckingham Group Contracting Ltd – prif gontractwr y cyngor ar gyfer ardal Cam Un Bae Copr – fydd yn gwneud y gwaith arfaethedig.

Hoarding at the Copr Bay construction site