Wedi’i chyllido a’i darparu’n falch gan Gyngor Abertawe gyda chymorth gan y Fargen Ddinesig

Logo Cyngor Abertawe
Logo Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Lle Mae Tywod

AC YN CWRDD Â THIR

AC YN CWRDD Â BYWYD

Mae canol dinas Abertawe’n destun prosiect trawsnewid dinesig mawr, gyda thros £1 biliwn yn cael ei fuddsoddi ledled y ddinas, gan ganiatáu i Abertawe wireddu ei botensial fel un o’r lleoedd mwyaf bywiog i fyw, gweithio, astudio ac ymweld ag ef yn y DU. Bae Copr yw canolbwynt adfywiad uchelgeisiol y ddinas.

Ariennir a datblygir Cam Un Bae Copr gan Gyngor Abertawe, gydag elfen arena’r cynllun yn cael ei hariannu’n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe’n gronfa fuddsoddi gwerth £1.3 biliwn sy’n cynnwys arian gan Lywodraeth y Du, Llywodraeth Cymru a’r sector preifat er mwyn cwblhau prosiectau trawsnewid mawr yn yr ardal hon o dde Cymru.

MAE’R CYNLLUNIAU AR GYFER CAM UN YN CYNNWYS...

Diwylliant

Arena gwbl gyfoes â lle i 3,500 o bobl i'w gweithredu ar sail tymor hir gan yr arweinwyr theatr byd-eang, Ambassador Theatre Group (ATG).

Cymdogaeth

Cartrefi newydd yng nghanol y ddinas.

Aros

Gwesty

Chwarae

Parc arfordirol 1.1 erw prydferth, wedi'i dirlunio, gyda mannau awyr agored i bob oedran eu mwynhau

Pontio'r bwlch

Ailgysylltu canol y ddinas â’n morlin eang drwy bont dirnod

Dylunio

Mannau cyhoeddus gwell

Busnes

Cyfleusterau cynadledda yn yr arena i ategu portffolio swyddfeydd y ddinas sy’n parhau i dyfu a’i mannau ar gyfer cydweithio

Profiad

A range of independent and locally run dining concepts and shops

Y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf

Rhagor o gynnydd ym Mae Copr wrth i seddi'r arena gael eu gosod

16 Tachwedd 2021

Mae seddi’n cael eu gosod yn awr y tu mewn i awditoriwm Arena Abertawe wrth i’r gwaith i adeiladu ardal newydd Bae Copr y ddinas barhau i wneud cynnydd.

Mannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer Bae Copr ecogyfeillgar

15 Tachwedd 2021

Bydd mannau gwefru cerbydau trydan yn cael eu gosod yn ardal cam un Bae Copr newydd gwerth £135m Abertawe cyn bo hir wrth i ymgyrch i wneud y cynllun mor ecogyfeillgar â phosib barhau i wneud cynnydd.

33 new affordable homes
230,000 visitors to the Arena
A new landmark destination for the city

Y fideos diweddaraf

Rob Stewart
Quote mark image

O’n traeth ysblennydd a’n tirnodau hanesyddol i’n prifysgolion a sefydliadau o’r radd flaenaf, mae Abertawe’n cynnig cyfoeth o gyfleoedd nad ydynt wedi’u gwerthfawrogi’n iawn am gyfnod rhy hir. Ochr yn ochr â’r prosiectau trawsnewidiol eraill sy’n digwydd ar draws y ddinas, mae Abertawe Ganolog yn ddarn coll o’r jig-so a fydd yn denu mwy o bobl i ganol y ddinas, ac yn cryfhau ein bywiogrwydd economaidd yn fawr.

Rob Stewart
Arweinydd Cyngor Abertawe

Byddwch yn rhan ohono

Mae cyfleoedd prydlesu ar gyfer manwerthu, bwytai a chaffis ar gael nawr ar gyfer Cam Un Bae Copr. Rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael.