Y Weledigaeth

Un o'r mannau mwyaf cyffrous yn y DU i fyw, gweithio, astudio ac ymweld ag ef.

Y Weledigaeth

Bydd Bae Copr, rhan annatod o’r prosiect uchelgeisiol i adfywio’r ddinas, yn gymdogaeth fywiog, newydd ar gyfer diwylliant a hamdden, wedi’i leoli berffaith rhwng canol dinas Abertawe a’r traeth syfrdanol.

Gydag arena perfformiadau byw a chanolfan gynadledda o’r radd flaenaf, gwesty newydd, dros erw o erddi newydd wedi’u tirlunio, cartrefi, swyddfeydd a bwytai gerllaw, bydd Bae Copr yn caniatáu’r ddinas i wireddu ei photensial i ddod yn un o’r lleoedd mwyaf cyffrous i fyw, gweithio, astudio ac ymweld ag ef yn y DU.

Ein stori mewn niferoedd

230,000

o ymwelwyr â’r arena newydd y flwyddyn

Dros £460 miliwn

o wariant twristiaeth y flwyddyn

600,000

o bobl o fewn 30 munud o amser gyrru

+10.4%

Disgwylir +10.4% o dwf yn y boblogaeth erbyn 2036

33

o gartrefi fforddiadwy newydd

8 km

o forlin eang ym Mae Abertawe

30,000

o fyfyrwyr prifysgol yn astudio yn Abertawe

£17.1 miliwn

additional GVA from Phase One per annum

4.7 miliwn

o ymwelwyr bob blwyddyn

960

lleoedd parcio

£1 biliwn

Buddsoddiad gwerth dros £1 biliwn i’r ddinas

15 munud

munud o’r Mwmbwls, a gafodd ei gynnwys ar leoedd gorau i fyw The Sunday Times

160

o sioeau yn yr arena bob blwyddyn

750

o leoedd i gynadleddwyr yn y cyfleusterau cynadledda

8,000 sq ft

troedfedd sgwâr o unedau masnachol/bwyd a diod
Crowd

ARENA ATG

I’w gwblhau ar ddiwedd 2021, bydd Abertawe Ganolog yn cael ei angori gan arena amlswyddogaethol a chanolfan gynadledda, a weithredir gan yr arweinydd byd-eang mewn theatr fyw, The Ambassador Theatre Group (ATG). Nod y lleoliad yw llwyfannu 160 o berfformiadau’r flwyddyn ar draws comedi, theatr, cerddoriaeth fyw a gemau cyfrifiadur, gan ddenu dros 230,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’r ddinas a lleoli Abertawe fel cyrchfan dymunol ar gyfer hamdden a busnes.

Mae dyluniad o'r radd flaenaf yn diffinio adeiladau, parciau ac adeileddau'r cyrchfan Bae Copr newydd. Mae'r arena wrth wraidd y cyrchfan newydd, a bydd ei llen fetel ymoleuol yn dod â pherfformiadau'n fyw ac yn creu tirnod newydd ar gyfer Abertawe.

Friedrich Ludewig
Cyfarwyddwr yn ACME, Prif Gynllunwyr a Phenseiri Abertawe Ganolog

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Abertawe ers peth amser bellach i greu lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a pherfformiadau yn Ne Cymru. Bydd y gofod perfformio byw anhygoel hwn ar flaen ein strategaeth gerddoriaeth a chomedi newydd, yn ogystal â chyflwyno cynnwys newydd fel Gemau Cyfrifiadur ac E-chwaraeon. Rydym yn edrych ymlaen at ddiddanu cynulleidfaoedd yn yr Arena gyda’r perfformiadau gorau o’r DU ac yn fyd-eang.

Mark Cornell
Prif Swyddog Gweithredol, Ambassador Theatre Group

PONT GYSWLLT

Dyluniwyd y bont i gerddwyr a beicwyr, sy’n cysylltu’r ddinas â’r Marina a’r traeth tywodlyd, gan y penseiri ACME, ar y cyd â Marc Rees, artist lleol y cydnabyddir ei waith yn rhyngwladol.

Mae pont arbennig newydd Abertawe’n dystiolaeth bellach o’r sylw a roddwyd i ddyluniad o safon a’r nodweddion artistig beiddgar sy’n ganolog i amgylchedd Bae Copr.

CGI of the new pedestrian bridge at Copr Bay
Biker

Mae Oystermouth Road wedi gwahanu’r ddinas o’r bae am gyfnod hir, ac o’r diwedd bydd y bont newydd yn ailgysylltu canol y ddinas â’r Arena a’r Marina, ac felly’n dod yn llwybr i’r traeth. Ysbrydolwyd dyluniad y bont gan hanes Abertawe fel canolbwynt byd-eang ar gyfer cynhyrchu metel, ac mae patrwm y tyllau, a ddatblygwyd gyda’r artist lleol Marc Rees, yn dangos amlinellau elyrch. Bwriedir i liw a goleuadau’r bont symud mewn cydamseriad â ffasâd yr arena, sydd wedi’i oleuo, i greu cyrchfan sy’n llawn bywyd yn ystod y dydd a’r nos.

Friedrich Ludewig
Cyfarwyddwr yn ACME, Prif Gynllunwyr a Phenseiri Abertawe Ganolog

Copr Bay coastal park and Arena
Play@2x

Parc Arfordirol

Yn dafliad carreg o draeth syfrdanol y ddinas, bydd 1.1 erw o erddi wedi’u tirlunio yn amgylchynu’r arena newydd ac yn darparu gwagle deniadol a newydd yn y ddinas i’r gymuned ac ymwelwyr. Yn y parc arfordirol bydd ardal fwyta Y Pafiliwn.

Adfywio Abertawe

Yn ychwanegol i Gam Un Bae Copr, mae Cyngor Abertawe wedi nodi saith safle strategol arall ar draws y ddinas a fydd yn destun ailddatblygiad mawr. Bydd pob un ohonynt yn cefnogi gweledigaeth gyffredinol y cyngor i drawsnewid y ddinas yn gyrchfan gwaith a hamdden bywiog.

Llinell amser

Gweler y cerrig milltir a gyflawnwyd hyd yn hyn a’r hyn sydd ar ddod ym Mae Copr.

Hydref 2018
C4 2019
Medi 2020
Medi 2020
9th Tachwedd 2020
10th Tachwedd 2020
12 Tachwedd 2020
Mawrth 2021
Canol - Diwedd 2021
Diwedd 2021

Rhoi caniatâd cynllunio

Gwaith yn dechrau ar y safle

Y bont yn cyrraedd y safle

Cwblhau'r gwaith dur ar yr arena

Bridge installation

Cynllun yn agor

Arena ATG yn agor

Chi fydd y cyntaf i gael gwybodaeth

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau Bae Copr

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyrau e-bost i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Fae Copr. Gallwch dynnu’n ôl ar unrhyw adeg a gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.